Декларация за защита на данните за кандидатите

Настоящата Декларация за защита на данните („Декларация“) се отнася за обработването на лични данни на кандидати, които кандидатстват за свободни работни места в Just Eat Takeaway.com или някое от свързаните дружества на JET (наричани по-долу „JET“). 

В JET се ангажираме да защитаваме поверителността на всички в нашата общност. Това означава, че ще защитаваме личната информация на нашите кандидати. Поради това JET спазва изискванията на приложимото законодателство за поверителност и защита на данните, когато обработва лични данни. Администраторът на данни за обработване на тези лични данни е Just Eat Takeaway.com Group B.V. и/или свързаното дружество на JET (включително дъщерните компании на Just Eat Takeaway.com N.V.). 

Какви данни обработваме и защо

Лични данни, наречени също в настоящата Декларация „Вашите данни“, означава всяка информация или набор от данни, от които можем да установим самоличността Ви пряко или непряко, по-конкретно чрез позоваване на идентификатор, напр. име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, Вашата автобиография, писмо за справка и т.н. Тази информация не съдържа данни са самоличност, които са премахнати (анонимни данни).

 1. Процес на кандидатстване

JET обработва лични данни за Вас, защото сте кандидатствали за свободно работно място в JET. Ние обработваме тези данни за процеса на подбор и се надяваме в бъдеще да Ви приветстваме като служител на JET. Правното основание за такова обработване е, че считаме Вашето заявление за искане за предприемане на стъпки преди сключването на договор (споразумение за наемане) за спазване на правните задължения или за защита на нашите законни интереси и/или друго правно основание, разрешено по друг начин, в съответствие с приложимия регламент за защита на данните. Ние можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, когато е необходимо или разрешено според закона. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, ако разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за обработването на Вашите данни.

JET цени разнообразието и приобщаването. Равните възможности за заетост означават, че предлагаме еднакво отношение на всички кандидати. Ние можем да събираме лични данни, за да осигурим равни възможности за заетост, както е разрешено или изисквано от местното законодателство.

Ние обработваме само лични данни, които ни предоставяте чрез уебсайта, формуляра за кандидатстване, изпратени автобиографии, или по друг начин по време на процеса на кандидатстване. Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Име 
 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт
 • Данни за адрес
 • Данни за заетостта
 • Данни за образование
 • Документи за самоличност
 • Данни за право на работа (ако е приложимо)
 • Данни за семейно положение (ако е приложимо)

По Ваше искане ще Ви предложим подкрепа и съдействие чрез екипите за привличане на таланти и чрез нашите комуникационни канали. Съгласно Вашите предпочитания ще се свържем с Вас чрез телефонно обаждане, съобщение по телефон или имейл, за да Ви предоставим информация, свързана с Вашето заявление за кандидатстване и за да изпълним Вашите искания. Ако сте проявили интерес към персонализирани препоръки за възможности за работа, можем да Ви информираме за наличните възможности за заетост в рамките на JET. 

 1. Оценки на заявлението за кандидатстване

JET може да Ви помоли да направи оценка по време на процеса на кандидатстване. Тези оценки се провеждат за добро разбиране на Вашите компетенции. Вашите отговори в оценките ще бъдат анализирани, евентуално по автоматизиран начин (за повече информация вижте раздела за автоматизирано вземане на решения) и въз основа на оценката ще бъде взето решението относно Вашата кандидатура. Правното основание за такова обработване е, че считаме оценките за необходими, за да предприемем стъпки преди сключването на договор (споразумение за наемане). JET може да обработва следните категории лични данни за оценки:

 • Име
 • Данни за самоличност (ако е приложимо)
 • Данни за контакт
 • Данни за оценка
 1. Проучване на удовлетвореността на кандидата

За гарантиране, че нашите услуги са в съответствие с Вашите предпочитания и за да подобрим нашите услуги и платформи, JET може да се свърже с Вас, за да проведе проучване; като например, но не само, анкети. Ние Ви изпращаме тези видове комуникации само с Вашето предварително съгласие, освен ако това не е необходимо съгласно приложимото законодателство. Участието в това проучване е напълно доброволно. Ако не желаете да получавате тези анкети, можете да се отпишете от тях в придружаващите съобщения. JET може да обработва следните категории лични данни за целите на проучването:

 • Име
 • Данни за контакт
 • Принос към проучването 
 1. Проверка на основната информация и/или препоръките

По време на процеса на кандидатстване JET може да поиска от Вас да предоставите информация за или да направи проверка на основната информация и/или препоръките. Тези проверки се извършват само ако е законно разрешено и ако JET счита, че това е необходимо за длъжността, за която сте кандидатствали. Правното основание за такова обработване е, че считаме Вашето заявление за искане за предприемане на стъпки преди сключването на договор (споразумение за наемане) за спазване на правните задължения или за защита на нашите законни интереси и/или друго правно основание, разрешено по друг начин, в съответствие с приложимия регламент за защита на данните. Ние можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, когато е необходимо или разрешено според закона. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, ако разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за обработването на Вашите данни. JET може да обработва следните категории лични данни за тези цели:

 • Име 
 • Данни за самоличност (ако е приложимо)
 • Данни за контакт 
 • Данни за адрес (ако е приложимо)
 • Данни за образование (ако е приложимо)
 • Документи за самоличност (ако е приложимо)
 • Данни за обща (съдимост) информация (ако е приложимо)
 • Данни за препоръки (ако е приложимо)
 1. Информация, която JET може да събира чрез други източници 

Доколкото е позволено от приложимото законодателство, в допълнение към нашите канали за набиране на персонал или уебсайтове за кариерно развитие, ние може също да получим информация за Вас от други източници, като например чрез Вашите взаимодействия със служители на JET или от трети страни, като специалисти по подбор на персонал, агенции за набиране на персонал, LinkedIn или други уебсайтове в интернет (в съответствие с известия за поверителност на такива трети страни). Правното основание за такова обработване е, че считаме Вашето заявление за искане за предприемане на стъпки преди сключването на договор (споразумение за наемане) за спазване на правните задължения или за защита на нашите законни интереси, и/или друго правно основание, което е разрешено по друг начин в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Когато това се изисква или разрешава по закон, с Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, ако разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за обработването на Вашите данни.

Ние обработваме следните категории лични данни като част от Вашето заявление за свободно работно място в JET:

 • Име 
 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт
 • Данни за заетостта
 • Данни от оценката (ако е приложимо) 
 1. Статистика

JET може да използва също Вашите лични данни, за да анализира Вашето използване на приложения на JET, за да подобрим приложенията, които използвате по време на процеса на Вашето кандидатстване. Правното основание за тази операция по обработване е, че тя е необходима за постигане на законен интерес на JET (анализ и докладване), както е определено в приложимите (местни) закони. Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласието Ви, когато това е необходимо или разрешено според закона. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, ако разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за обработването на Вашите данни. Освен това обработваме данни, които ни предоставяте косвено, защото JET използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Моля, направете справка с нашата Декларация за бисквитки за повече информация относно бисквитките. 

 1. Визити в офисите на JET

Ако посетите нашите офиси, от съображения за сигурност и в съответствие с местните изисквания, можем да записваме Вашите данни чрез видео или други електронни, цифрови или безжични системи за наблюдение или устройства (напр. CCTV). Правното основание за тази дейност по обработване е, че тя е необходима за постигане на законен интерес на JET, както е определено в приложимия регламент за защита на данните. 

Допълнителни цели

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, описани по-горе, освен ако считаме основателно, че трябва да ги използваме по друга причина и че тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако възнамеряваме да използваме данните за друга цел, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме в съответствие със значимостта на промените, които правим. Моля, имайте предвид, че можем да обработваме Вашата лична информация без Ваше знание или съгласие в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква от приложимото законодателство.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

За описаните по-горе цели можем да използваме автоматизирано вземане на решения и профилиране. Автоматизирано вземане на решения се извършва, когато електронна система използва лична информация, за да вземе решение без човешка намеса. Ние ще използваме автоматизирано вземане на решения в ограничени обстоятелства с изричното Ви писмено съгласие, когато се изисква от приложимото законодателство за защита на данните и когато са налице подходящи мерки за защита на Вашите права. 

Няма да се вземат решения, които имат значително въздействие върху Вас, въз основа единствено на автоматизирано вземане на решения, освен ако нямаме законно основание за това и сме Ви уведомили. Когато такова автоматизирано вземане на решения и/или профилиране води до отрицателно решение за Вас и не сте съгласни с него, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за защита на данните. След това ще оценим отново ситуацията.

Възраст

Нашият уебсайт и свободните работни места не са предназначени за лица, които са непълнолетни според приложимите местни закони, нито възнамеряваме да събираме лични данни на посетители на уебсайта, които не са навършили пълнолетие. Въпреки това, ние не можем да потвърдим възрастта на посетителите или кандидатите. Съобразно това съветваме родителите и/или законните настойници да наблюдават онлайн дейностите на своите деца, за да се предотврати записването на техните лични данни без родителско съгласие. Моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за защита на данните, ако смятате, че сме събрали лични данни на непълнолетно лице без съгласие. След това ще пристъпим към изтриване на тези данни.

Споделяне с други лица

JET може да работи с други компании в рамките на групата на JET и други трети страни, за да извърши посоченото по-горе обработване. 

Тези компании от групата и трети страни ще обработват Вашите лични данни от наше име (като обработващи данни) или като независими администратори на данни и ще имат достъп до Вашите лични данни за целите, описани в настоящата Декларация за защита на данните. Ние изискваме от компаниите от групата и третите страни да защитават личните данни в съответствие със стандартите, определени в настоящата Декларация за защита на данните, и вземаме подходящи мерки съгласно приложимите закони за защита на данните, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на Вашите лични данни.  

Ние също така ще споделяме Вашите данни с други трети страни администратори на данни, когато е уместно или изисквано от приложим закон или наредба (включително съдебна заповед) или когато смятаме, че разкриването е необходимо за упражняване, установяване или защита на законни права или за защита на жизненоважни интереси на едно лице. Такива администратори на трети страни може да включват правоприлагащи органи. 

Можем да разкрием също Вашите данни на всяка компания или потенциален купувач във връзка с продажбата или прехвърлянето на всички или по същество всички наши активи.

Вашите данни може да бъдат споделени със следните страни:

 • Филиали, дъщерни дружества и/или компании от групата на JET
 • Доставчици на софтуер
 • Партньори за изпълнение
 • Компании за проучване на удовлетвореността
 • Професионални консултанти
 • Правоприлагане, регулаторни органи и/или правителствени агенции
 • Потенциални купувачи
 • Всяка друга страна, при условие че сте дали съгласието си за разкриване

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да включва връзки към уебсайтове на трети страни. Когато осъществявате достъп до такива уебсайтове на трети страни, имайте предвид, че всеки от тези уебсайтове има собствена Декларация за защита на данните. Въпреки че JET полага големи грижи при подбора на уебсайтове, към които да предостави линк, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват Вашите данни.

Къде се изпращат Вашите данни

Ние можем да прехвърляме Вашите лични данни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Това може да включва прехвърляне или достъп до тях от други юрисдикции, които може да не осигуряват ниво на защита, еквивалентно на нивото според Вашето местно законодателство и/или законите за защита на данните. Когато прехвърляме лични данни извън ЕИЗ, ще вземем предвид всички приложими законови задължения относно прехвърлянето на лични данни и, когато не е налице решение за адекватност на Eвропейската комисия (EК), ще разчитаме на подходящи предпазни мерки, включително одобрени от EК стандартни договорни клаузи. Ние сме взели подобни подходящи предпазни мерки с нашите доставчици на услуги от трети страни и може да бъдат предоставени повече подробности при поискване.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Ние ще запазим Вашите лични данни само толкова, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на всякакви законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на съхранение на лични данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни, дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови, договорни или подобни изисквания.

В някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашите лични данни, за да не може повече да бъдат свързани с Вас, в който случай можем да използваме такава информация без допълнително уведомление. 

Права, въпроси или жалби

Ние Ви информираме, че по отношение на личните данни можете да упражнявате правата, предвидени в приложимите закони за защита на данните, които може да включват: 

 • Правото да бъдете информирани: Получаване на информация за събирането и използването на Вашите лични данни от нас. 
 • Правото на достъп: Получаване на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, получаване на информация за начина, по който се обработват от нас, и при определени условия - получаване на копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработване. 
 • Правото да проверите точността на Вашите лични данни: Да поискате коригиране, ако някои от Вашите лични данни, съхранявани от нас, са неточни, непълни или изискват актуализация. 
 • Правото да бъдете забравени: При определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием или да унищожим по друг начин Вашите лични данни, които съхраняваме. 
 • Правото да ограничите (т.е. да предотвратите) обработването на Вашите лични данни: Ако изискванията са изпълнени, ние няма да обработваме Вашите лични данни за никакви други цели, освен за тяхното съхранение.
 • Правото да възразите срещу използването на Вашите лични данни за определена(и) цел(и):  Ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни при поискване от Вас, ако обработваме Вашите лични данни на друго правно основание, а не на съгласие.
 • Право на оттегляне на съгласие: Ако разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за използването на Вашите лични данни, Вие сте свободни да оттеглите това съгласие по всяко време. Вашето искане няма да навреди на законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.
 • Правото на преносимост на данните: Ако сте ни предоставили лични данни директно, ние ги използваме с Ваше съгласие или за изпълнение на договор и тези данни се обработват с помощта на автоматизирани средства, можете да поискате от нас копие от тези лични данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат (ако е технически възможно) за повторно използване  с друга услуга или компания.
 • Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране. 
 • Подаване на жалба: Имате право да предявите иск пред Вашия компетентен орган за защита на данните. Ще се радваме да отговорим сами на Вашите притеснения, затова, моля, свържете се първо с нас.

За да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за защита на данните.

Моля, имайте предвид, че имейл съобщенията не винаги са сигурни. Ето защо, моля, не включвайте чувствителна информация в имейлите си до нас.

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на искането Ви навреме и безплатно, освен когато това изисква прекомерни усилия. В някои случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да предприемем действия по Ваше искане.

Важно е Вашите лични данни да се поддържат точни и актуални. Ако някои от личните данни, които съхраняваме за Вас, се променят, моля, информирайте ни, докато имаме тези данни. Ако споделяте с нас данни на други хора, Ваша отговорност е да събирате такива данни в съответствие с местните законови изисквания. Например, Вие трябва да информирате тези други лица, чиито данни ни предоставяте, за съдържанието на тази Декларация и да получите тяхното предварително съгласие.

С удоволствие ще разговаряме с Вас, ако имате други въпроси или оплаквания относно обработването на Вашите лични данни. Бихме искали да научим Вашето мнение, ако имате съвети или предложения за подобряване на нашата политика за поверителност. За повече информация относно използването на Вашите лични данни или упражняването на Вашите права, както е посочено по-горе, моля, свържете се с нашата служба за защита на данните на Групата чрез нашия формуляр за защита на данните или данните за контакт, посочени по-долу.

Сигурност

JET се отнася сериозно към защитата на Вашите данни и предприема подходящи мерки за борба със злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелана публикация и неправомерно изменение. Ако смятате, че данните Ви все още не са защитени правилно или че има доказателства за злоупотреба, моля, свържете се със security@justeattakeaway.com

Актуализации на тази Декларация за защита на данните

Можем да актуализираме понякога тази Декларация за защита на данните в съответствие с променящите се правни, технически или бизнес условия. Когато актуализираме нашата Декларация за защита на данните, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме според важността на промените, които правим. Ние ще получим Вашето съгласие за всякакви съществени промени в тази Декларация за защита на данните, когато това се изисква от приложимото законодателство относно защитата на данните. 

Препоръчваме Ви да преглеждате периодично тази Декларация за актуална информация относно нашите практики за защита на данните. Ще съхраняваме предишните версии на нашата Декларация в архив за преглед от Вас.

Връзка с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно настоящата Декларация за защита на данните и/или нашите практики за защита на данните, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за защита на данните или като се свържете с нашето длъжностно лице относно защитата на данните:

Just Eat Takeaway.com Длъжностно лице по защита на данните - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Нидерландия

Тази Декларация за защита на данните може да бъде актуализирана и е актуализирана за последен път на 01.05.2021 г.

Декларация за поверителност за приложението Scoober

Настоящата декларация за поверителност („Декларация“) се отнася за обработката на лични данни на „Куриери“, наети от Just Eat Takeaway.com („JET“), или куриери, ангажирани чрез трета страна. Ние събираме и използваме някои от Вашите лични данни за правилното функциониране на нашата услуга за доставка Scoober. JET приема сериозно Вашата поверителност и искаме да Ви информираме за данните, които събираме от Вас, за начина, по който използваме Вашите данни, и за каква цел ги използваме в Приложението Scoober. Термините „ние“, „нас“ или „наш“ се отнасят до Takeaway.com Group B.V., която е администратор на данните.

Когато сте служител на JET, JET може да събира и обработва допълнителна информация за Вас в управлението на трудовото правоотношение. Ако сте ангажирани чрез трета страна, JET ще обработва допълнителна информация въз основа на нашите законни интереси за управлението на нашето взаимоотношение с Вас. Повече подробности за това обработване са записани в нашата Декларация за поверителност на служителите. В случай на противоречия между тази Декларация и Декларацията за поверителност на служителите, клаузите на тази Декларация ще имат предимство. 

Важно е да прочетете настоящата Декларация с всяка друга декларация за поверителност, която може да предоставим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, за да сте наясно как и защо използваме такива данни, Вашите права относно Вашите лични данни и как да ги упражнявате.

Версията на английски език на настоящата Декларация има предимство в случай на противоречия между различните езикови версии.

Какви данни се обработват в приложението Scoober

Лични данни или лична информация означава всяка информация за Вас, чрез която може да бъде установена самоличността Ви. Тя не включва данни, от които са премахнати данни за самоличност (анонимни данни). 

В момента, в който започнете смяната си при нас, Вие трябва да активирате приложението Scoober (наричано по-долу: „Приложението“). Чрез приложението Scoober ние събираме и съхраняваме следните данни:

 • Лично име и фамилия
 • Имейл адрес и парола
 • Времеви показания относно:
  • Приетите от Вас смени;
  • Вашето начално и крайно време; и
  • Вашите работни взаимодействия, включително гео-ограничени времеви отметки за взимане и доставка на храна 
 • Вашето GPS местоположение в реално време
 • Периодите, когато сте на разположение, както и планирано отсъствие 
 • Телефонен номер
 • Данни за устройството, събрани за статистически цели, включително модел, производител, MAC адрес и софтуерна версия.

Защо обработваме лични данни

При използване на Приложението, JET може да обработва Вашите лични данни за следните цели:

 1. Планиране на смени и човешки ресурси

За да можете да работите като куриер, приложението Scoober Ви предоставя опцията да промените периодите, когато сте на разположение, както и да планирате Вашите работни смени. Приложението Scoober Ви позволява също да се свържете с отдел „Човешки ресурси“ на JET за всякакви коментари или въпроси (напр. да ни информирате за заболяване). Правното основание за тази цел е изпълнението на нашия договор с Вас.  

 1. Планиране и оптимизиране на доставката на поръчки

Вашето GPS местоположение в реално време се използва за доставка на поръчки и оптимизация. Това ни позволява да управляваме нашата услуга за доставка възможно най-ефективно и впоследствие да гарантираме, че поръчките са възложени на Вас и всеки път трябва да изминавате само най-краткото възможно разстояние. За реализиране доставката на поръчка, приложението Scoober предоставя чат функция за директна комуникация с диспечерите на поръчки за обсъждане на възможни проблеми. Правното основание за тази цел е изпълнението на нашия договор с Вас. 

Вашето GPS местоположение се обработва по време на Вашата активна смяна или 30 минути преди смяна, ако активирате рано приложението Scoober. Веднага щом активно прекратите смяната си или стартирате пауза (бутона за спиране/пауза в приложението), Вашето GPS местоположение вече няма да се обработва. Вашето GPS местоположение се предава до нас на интервали от 15 секунди. Данните за движение се обработват чрез Приложението по подразбиране, но няма да бъдат регистрирани или използвани от нас.  

 1. Food Tracker

Вашето GPS местоположение в реално време, заедно с Вашето собствено име, се предава на клиента по време на доставката на поръчката. Ние наричаме това Food Tracker. Този Food Tracker позволява на клиентите да проверяват лесно статуса на своята поръчка и им позволява да установяват Вашето местоположение в реално време за периода на доставката (за потребители, които могат да проследяват Вашето местоположение в реално време, след като сте взели поръчката им). Правното основание за тази цел е законният интерес на JET. 

 1. Въпроси за съдействие

Приложението Ви позволява да задавате въпроси за съдействие във връзка с Приложението или Вашата работа. JET ще използва тези данни, за да Ви предостави необходимото съдействие. Правното основание за тази цел е изпълнението на нашия договор с Вас. 

 1. Статистика от приложението

Личните данни, обработвани в рамките на приложението, се използват също от нас за статистика и за подобряване на приложението и процеса на доставка. Данните за статистика ще бъдат анонимизирани доколкото е възможно и никога няма да се използват за цели, различни от подобрението на Приложението и процесите. Правното основание за това обработване на лични данни, както е определено в ОРЗД, е законният интерес на JET, освен ако не е необходимо Вашето съгласие съгласно приложимото законодателство.

 1. Подобряване и оценка на ефективността 

Ако сте служител на JET или работите като куриер, но сте нает/а от работодател трета страна, JET ще използва също Вашите лични данни, за да подобри ефикасността на куриера както на глобално, така и на индивидуално ниво. За тази цел се получават следните данни чрез Приложението Scoober, инструмента Salesforce, Планиране на смени, xxx:

 • Данни на куриера за Salesforce, като име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес, вид договор, записани бележки от предишни оценки и т.н.
 • Доставени поръчки 
 • Времеви отметки за етапите на поръчката (приемане, вземане, доставка)
 • Планирани данни за наличност и работни смени (планирани и работни часове, часове на влизане и излизане, отмени на смени и неочаквани отсъствия) 
 • „Записи за ефикасност“, направени от Представители на Live Ops по време на смяната, за да отбележат инциденти за мениджъра на Куриера 

Данните, получени чрез приложението Scoober, заедно с данните за заетостта Ви, ще бъдат използвани за Вашата индивидуална оценка на резултатите. Вашата оценка винаги ще включва преценката на координатора на ХЪБ-а и/или градските координатори и никога няма да се основава само на получените данни или на автоматизирани решения, взети въз основа на тези данни.

Какви проследяващи технологии използваме

Проследяващите технологии на Вашето устройство използват данните, които сте ни предоставили. Потребителите на мобилни устройства често могат да откажат проследяване или да нулират идентификаторите на своите устройства (което ще нулира всички данни за предходно проследяване) от менюто за настройки на съответното устройство. Моля, имайте предвид, че ако деактивирате настройките за проследяване на телефона си, Приложението няма да работи правилно и телефонът ще Ви подкани да активирате отново настройките за местоположение. Наистина се нуждаем от Вашето GPS местоположение, за да Ви предоставим основните услуги на Приложението, а деактивирането му означава, че Приложението не може да Ви уведомява за възможностите за доставка, което ще повлияе на способността Ви да печелите пари и може да е в противоречие с условията на Вашата заетост. За повече информация относно използването от нас на тези технологии Ви насочваме към нашата декларация за бисквитките. 

Допълнителни цели

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, описани по-горе, освен ако не считаме основателно, че трябва да ги използваме по друга причина и че тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако искаме да използваме данните за различна цел, ще вземем подходящи мерки, за да Ви информираме според значимостта на промените, които правим. Моля, имайте предвид, че можем да обработваме Вашата лична информация без Ваше знание или съгласие в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква от приложимото законодателство за защита на данните.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

За целите, описани по-горе, можем да използваме автоматизирано вземане на решения и профилиране. Автоматизирано вземане на решения се извършва, когато дадена електронна система използва лична информация за вземане на решение без човешка намеса. Ние ще използваме автоматизирано вземане на решения при ограничени обстоятелства с изричното Ви писмено съгласие, когато се изисква от приложимото законодателство за защита на данните и когато са налице подходящи мерки за защита на Вашите права. Например, ние използваме автоматизирано вземане на решения, за да изберем поръчките, които ще отнемат най-малко време за доставка от Вас като куриер. Тези автоматизирани решения са винаги под контрола на физическо лице.

За Вас няма да се вземат решения, които ще имат значително въздействие върху Вас, въз основа единствено на автоматизирано вземане на решения, освен ако нямаме законно основание да направим това и сме Ви уведомили. Когато такова автоматизирано вземане на решения и/или профилиране води до негативно решение за Вас и не сте съгласни с него, можете да се свържете с нас посредством нашия формуляр за поверителност. Тогава ние ще оценим повторно ситуацията. 

Колко време съхраняваме лични данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги записали, включително за спазване на правни, данъчни, счетоводни или отчетни изисквания. За определяне на подходящия период за съхранение на лични данни, ние вземаме предвид размера, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни, за да не могат повече да бъдат свързани с Вас, в който случай можем да използваме тази информация без да Ви уведомяваме допълнително. 

Ако имате въпроси относно начина, по който съхраняваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителност.

Споделяне с клиенти и ресторанти

Когато използвате Приложението Scoober по време на доставката на поръчка, ресторантът и клиентът ще могат да видят Вашето собствено име и местоположение, докато извършвате доставка. Вашите лични данни ще бъдат споделени с клиента и ресторанта само по време на доставката на поръчката и няма да са налични повече след нейната доставка. 

Споделяне с други лица

ще разкрива Вашите лични данни на трети страни само ако е необходимо за целите, описани по-горе. В допълнение, можем също да разкрием Вашите данни на правоприлагащи агенции, компетентни правителствени органи и други трети страни, когато считаме, че сме задължени да го направим според приложим закон или наредба (включително съдебна заповед), или когато смятаме, че разкриването е необходимо за упражняване, установяване или защита на законни права или за защита на жизненоважните интереси на едно лице. Можем също така да разкрием Вашите данни на определена компания или потенциален купувач на всички или по същество всички наши активи във връзка с потенциалната им продажба, тяхното преструктуриране или прехвърляне.

Вашите лични данни могат да бъдат споделяни със следните страни:

 • Филиали на JET, дъщерни дружества и/или компании от групата на JET
 • Доставчици на софтуер
 • Партньори по изпълнение
 • Професионални консултанти
 • Правоприлагащи, регулаторни органи и/или правителствени агенции
 • Всяка друга страна, ако сте дали съгласието си за разкриването

Когато използваме трети страни за обработване на лични данни, ние вземаме подходящи мерки съгласно приложимия закон за защита на данните, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на Вашите лични данни.  

Къде се изпращат Вашите данни 

Можем да прехвърлим Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Това може да включва прехвърляне или достъп до личните данни от други юрисдикции, включително юрисдикции, които може да не предоставят ниво на защита, еквивалентно на законите на ЕС за защита на данните. Когато прехвърляме лични данни извън ЕИП, ние ще вземем предвид всички приложими законови задължения относно прехвърлянето на лични данни и, когато няма взето решение за адекватност на Европейската комисия (ЕК), ще разчитаме на подходящи предпазни мерки, включително одобрени от ЕО стандартни договорни клаузи. Ние взехме подобни подходящи предпазни мерки с нашите доставчици на услуги трети страни и при поискване можем да предоставим допълнителни данни.

Права относно личните данни, въпроси или оплаквания

Информираме Ви, че по отношение на личните данни можете да упражнявате правата, предвидени в приложимите закони за защита на данните, които включват: 

 • Правото да бъдете информирани: Получаване на информация за събирането и използването на Вашите лични данни от нас. 
 • Правото на достъп: Получаване на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, получаване на информация за начина, по който се обработват Вашите лични данни от нас и при определени условия - правото да получите копие от Вашите лични данни, които се обработват. 
 • Правото да проверите точността на Вашите лични данни: Да поискате коригиране, ако някои от Вашите лични данни, съхранявани от нас, са неточни, непълни или изискват актуализация. 
 • Правото да бъдете забравени: При определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием или да унищожим по друг начин Вашите лични данни, които съхраняваме. 
 • Правото да ограничите (т.е. да предотвратите) обработването на Вашите лични данни: Ако изискванията са изпълнени, ние няма да обработваме Вашите лични данни за цели, различни от тяхното съхраняване.
 • Правото да възразите срещу използването на Вашите лични данни за конкретна(и) цел(и):  Ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни при поискване от Вас, ако обработваме Вашите лични данни на друго правно основание, а не на съгласие.
 • Право на оттегляне на съгласие: Ако разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за използването на Вашите лични данни, Вие можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Вашето искане няма да навреди на законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.
 • Правото на преносимост на данните: Ако сте предоставили лични данни директно на нас, използваме ги с Ваше съгласие или за изпълнение на договор и се обработват чрез автоматизирани средства, можете да поискате от нас копие от тези лични данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат (ако е технически възможно) за повторно използване с друга услуга или бизнес в много случаи.
 • Права относно автоматизирано вземане на решения и профилиране. 
 • Подаване на жалба: Имате право да предявите иск пред Вашия компетентен орган за защита на данните. Ще се радваме обаче да отговорим самостоятелно на притесненията Ви, затова Ви молим да се свържете с нас.

За да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност.

Моля, имайте предвид, че комуникациите по имейл не винаги са сигурни. Ето защо, моля, не включвайте чувствителна информация във Вашите имейли до нас.

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на искането Ви навреме и безплатно, освен когато това изисква прекомерни усилия. В някои случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да предприемем действия по Ваше искане.

Важно е Вашите лични данни да се поддържат точни и актуални. Ако има промяна в някои от личните данни, които съхраняваме за Вас, моля, информирайте ни, докато разполагаме с тези данни. Ако споделяте с нас данни на други хора, Ваша отговорност е да събирате такива данни в съответствие с местните законови изисквания. Например, Вие трябва да информирате за съдържанието на тази Декларация тези други лица, чиито данни ни предоставяте, и да получите тяхното предварително съгласие.

Ако имате други въпроси или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, ще се радваме да говорим с Вас. Бихме искали също да се свържете с нас, ако имате съвети или предложения за подобряване на нашата политика за поверителност. За повече информация относно използването на Вашите лични данни или упражняването на Вашите права, както е посочено по-горе, моля, свържете се с нашата Служба за защита на данните на Групата чрез нашия формуляр за поверителност или данните за контакт, посочени по-долу. 

Сигурност

JET се отнася много сериозно към защитата на личните данни и съобразно това вземаме подходящи мерки за защита на Вашите лични данни от неправомерно използване, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неразрешена промяна. Ако смятате, че Вашите лични данни не са защитени адекватно  или има признаци за злоупотреба, моля, свържете се с нас на: security-concerns@takeaway.com. 

Актуализации на настоящата декларация за поверителност

Можем да актуализираме периодично настоящата Декларация за поверителност в съответствие с променящите се правни, технически или професионални изисквания. Когато актуализираме нашата Декларация за поверителност, ще вземем подходящи мерки, за да Ви информираме според значимостта на промените, които правим. Ние ще получим Вашето съгласие за всички съществени промени в настоящата Декларация за поверителност, когато е необходимо според приложимото законодателство за защита на данните. 

Препоръчваме Ви да преглеждате периодично тази Декларация за най-актуалната информация относно нашите практики за поверителност.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно настоящата Декларация за поверителност и/или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност или като се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Just Eat Takeaway.com Длъжностно лице по защита на данните - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Нидерландия

Тази Декларация за защита на данните може да бъде актуализирана и е актуализирана за последен път на 01.05.2021 г.