Общи условия, приложими за клиенти на Takeaway.com

Настоящите общи условия за клиенти ("Общите условия") са приложими при всяко ползване на Takeaway.com. За ресторантите важат Общите условия, приложими за Ресторанти.

1. Дефиниции

Оферта: са всички стоки, ястия, напитки и услуги, предлагани от Ресторанта, които могат да бъдат поръчани от Клиент чрез Платформата.

Поръчка: е Поръчка, направена от Клиент към Ресторанта чрез Платформата по отношение на Оферта, избрани от Клиента.

Клиент: е физическо или юридическо лице, което прави Поръчка чрез Платформата.

Споразумение: е споразумение между Клиента и Ресторанта относно Поръчка и доставката или получаването на Поръчката на място.

Платформа: е уебсайтът(овете) Takeaway.com, приложенията, инструментите и други устройства на Takeaway.com и свързаните с него дружества и бизнес партньори, чрез които се предоставя Услугата.

Ресторант: е дружество, която приготвя и продава ястия, храни, напитки и други свързани продукти и използва Платформата за сключване на Споразуменията и плащане по тях.

Информация за Ресторанта: е информацията за Ресторанта която, наред с друго, включва данни за дружеството и данни за контакт, обща информация, продуктов асортимент (ястия, храни, гарнитури, опции и напитки), цени за всеки отделен продукт (с ДДС), фирмено лого, графики, зони на доставка (вкл. пощенски кодове), цени за доставка и минимални суми за поръчка.

Услуга: са търговските услуги и/или дейности, които се предлагат на Клиента от Takeaway.com, които включват публикуване на Оферта, улесняване на сключването на Споразумения и предаване на Поръчките на съответния Ресторант.

Takeaway.com: БГМЕНЮ ЕООД, ЕИК 131420035, търговското дружество, предоставящо услуги посредством администрирания от него уебсайт BGmenu.com и/или Takeaway.com, което се контролира от или е под пряк или непряк общ контрол на Takeaway.com Group B.V.

Бакшиш: доброволна сума, платена от Клиент, предназначена за куриера, доставящ Поръчката.

2. Идентификация на Takeaway.com

БГМЕНЮ е част от групата на Takeaway.com.

Адрес за кореспонденция на Takeaway.com е:
Бул. България 109, ет.-1, офис 27
Манастирски ливади
1404 София, България.

Електронна поща: bg@takeaway.com
Тел: 0700 10 400

3. Приложимост

 1. Настоящите Общи условия са приложими само за Услугата. Takeaway.com не носи отговорност за Оферта. Според случая допълнително се прилагат и Общите условия, приложими за Ресторанти.
 2. Чрез подаването на Поръчка Клиентът директно сключва Споразумение с Ресторанта за доставка на избраната от Клиента Оферта. Клиентът е обвързан с Поръчката и няма право на възстановяване на платени суми, освен ако Ресторантът допуска отмяна на Поръчки съгласно раздел 6 по-долу.

4. Оферта

 1. Takeaway.com публикува Оферта от името на Ресторантите в Платформата, в съответствие с предоставената от Ресторанта Информация за Ресторанта. Takeaway.com не носи отговорност за Офертата и Информацията за Ресторанта в Платформата. Ресторантът може да използва съставки и добавки в храните и напитките, които могат да причинят алергии и непоносимост. Ако Клиентът е алергичен към определени храни, Takeaway.com препоръчва, преди Клиентът да направи Поръчка, той/тя да се свърже с Ресторанта по телефона за актуална информация относно алергените.
 2. Takeaway.com представя цялата Информация за Ресторанта по такъв начин, че за Клиента да е ясно какви са неговите права и задължения след поръчка на Оферта/сключване на Споразумение.
 3. Takeaway.com не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата.

5. Споразумението

 1. Споразумението влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката, като кликне върху бутона "Поръчай" по време на процеса на подаване на Поръчка чрез Платформата.
 2. След получаване на Поръчката Takeaway.com ще потвърди Поръчката на Клиента по електронен път.
 3. Споразумението може да бъде изпълнено от Ресторанта, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато подава Поръчката. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени на Takeaway.com или на Ресторанта.
 4. След като подаде Поръчката, Клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката) както с Ресторанта, така и с Takeaway.com във връзка с информация за статуса на Поръчката.
 5. Ако Клиентът избере Поръчката да му бъде доставена, той трябва да присъства на посочения от Клиента адрес за доставка, за да получи своята Поръчка. Ако Клиентът не присъства на адреса за доставка, когато Поръчката е доставена, и Поръчката се доставя от Takeaway.com (а не от самия ресторант), Takeaway.com ще положи подходящи усилия да се свърже с Клиента, за да определи къде да остави Поръчката. Ако Takeaway.com не може да се свърже с клиента, Takeaway.com може да остави поръчката на подходящо местоположение отвън, близо до адреса за доставка. Takeaway.com няма да бъде отговорен за Поръчката (включително качеството или безопасността на съдържанието на Поръчката, когато Клиентът я намери) след доставяне на поръчката. Моля, имайте предвид, че когато ресторантът доставя поръчката, вместо да използва услугите за доставка на Takeaway.com, ресторантът ще реши дали да остави Поръчката извън адреса за доставка, ако Клиентът не е на адреса.
 6. Ако ресторантът, в който сте направили поръчката си, получава услуги за доставка, предоставени от Takeaway.com, Takeaway.com може да начисли на Клиента такса за доставка. Отделно Takeaway.com може да начисли на Клиента и такса за обслужване, определена от Takeaway.com. Таксата за доставка и таксата за обслужване, приложими към Поръчката, могат да варират в зависимост от редица фактори, включително местоположение, избран Ресторант и стойност на елементите от менюто в Поръчката, но тези разходи винаги ще бъдат показани на Платформата, преди клиентът да направи Поръчка.
 7. Ако Клиентът избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното време на мястото за получаване на Поръчки на Ресторанта, посочено в имейла или текстовото съобщение за потвърждаване, или в Takeaway.com.
 8. При доставката на Поръчката Ресторантът може да поиска от Клиента да удостовери самоличността си, ако Поръчката съдържа алкохолни продукти или други продукти с възрастово ограничение за употреба. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери самоличността си или ако не отговаря на минималните възрастови изисквания, Ресторантът ще откаже да достави съответните продукти на Клиента. В такъв случай на Клиента може да бъде начислена такса за анулиране.
 9. Takeaway.com не поема отговорност за изпълнението на Споразумението.
 10. След като направи Поръчката, Клиентът може по свое усмотрение да избере дали да остави бакшиш на куриера чрез наличните методи за онлайн плащане.
 11. Бакшишът е предназначен за куриерите и не може да се счита за плащане на услуги на Takeaway.com. По този начин Takeaway.com действа само като попечител на сумите от бакшишите и като лице, отговарящо за тяхното прехвърляне.
 12. Takeaway.com ще прехвърли Бакшиша на куриерите, в случай че те са пряко ангажирани чрез Takeaway.com. В случай че куриер не е ангажиран чрез Takeaway.com, а директно от ресторанта, Takeaway.com прехвърля Бакшиша на Ресторанта и задължава Ресторанта да изплати Бакшиша на куриера. Takeaway.com не може да гарантира или да носи отговорност за прехвърлянето на Бакшиша от Ресторанта към куриера.
 13. След като Клиентът получи потвърждение за оставен Бакшиш, той не може да бъде възстановен или върнат.

6. Прекратяване на Споразумението и отмяна на Поръчката

 1. Предвид факта, че Оферта включват нетрайни продукти/напитки, Клиентът няма право да разваля/анулира Споразумението. Поръчките не могат да бъдат анулирани от Клиента чрез Takeaway.com. Клиентът може да анулира Поръчката с Ресторанта, само ако Ресторантът изрично е посочил, че е възможно анулиране на Поръчката от Клиента.
 2. Ресторантът има право да анулира Поръчката, например ако Оферта вече не е налична, ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.
 3. Ако Клиентът подаде фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението, Takeaway.com има право да откаже бъдещи Поръчки от Клиента.
 4. Takeaway.com има право да отказва Поръчки и да анулира Споразумения от името на Ресторанта, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт. Ако Takeaway.com анулира вече платена Поръчка, Takeaway.com връща платената сума по същата сметка, от която е извършено плащането. Ако Клиентът направи Поръчки, които изглеждат неверни или фалшиви, Takeaway.com може да съобщи на съответните органи.

7. Плащане

 1. От момента на сключването на Споразумението в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, Клиентът е длъжен да плати Поръчката на Ресторанта. Клиентът може да изпълни това задължение за плащане чрез използване на метод за онлайн плащане чрез Платформата или чрез плащане на Ресторанта при доставката до врата или на мястото за получаване.
 2. При спазване на разпоредбите на раздел 6, от тези Общи условия (частичното) възстановяване на онлайн плащане е възможно, само ако Поръчката не може да бъде доставена (изцяло). Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането. В зависимост от начина на плащане, използван от Клиента, обработката на възстановяването ще отнеме максимум 10 работни дни.
 3. Ресторантът е упълномощил Takeaway.com да приеме онлайн плащането на Клиента във връзка с Поръчка от името на Ресторанта.
 4. Когато е приложимо, таксата за доставка и/или таксите за услугата, описани в член 5.6 по-горе, ще бъдат начислени към избрания от Клиента метод за онлайн плащане на Поръчката и съответната разписка ще бъде изпратена на Клиента по електронната поща от Takeaway.com. В случай че Клиентът избере вместо това да извърши плащане в Ресторанта на вратата или на мястото на вземане: (а) всички такива такси ще бъдат начислени на Клиента в момента на такава доставка или вземане и (б) Ресторантът е отговорен за (i) получаването на тази сума от името и за сметка на Takewaway.com и (ii) предоставянето на Клиента на съответната разписка.

8. Уреждане на спорове

 1. Рекламации от Клиента във връзка с Оферта, Поръчка или изпълнението на Споразумението се подават директно към Ресторанта. Takeaway.com може единствено да осъществи посредническа роля.
 2. Ако Клиентът има рекламация по отношение на Услугата, той трябва да го съобщи на центъра за обслужване на клиенти на Takeaway.com чрез формуляра за контакти, по електронна поща, по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел 2 от настоящите Общи условия или по телефон. Данни за контакт могат да бъдат намерени в нашия Помощен центъ р.
 3. След като получи оплакването, Takeaway.com реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване. Takeaway.com разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване.
 4. Рекламации по раздел 8, точка 1 и 2, се подават в 14 дневен срок след установяване на несъответствието. Takeaway.com препоръчва да подадете рекламация своевременно след установяване на недостатъците от Клиента, за да гарантираме, че Takeaway. com може да Ви помогне по най-добрия начин. Рекламациите се описват пълно и ясно и се подават до съответния Ресторант (раздел 8, т.1 по-горе) или чрез Takeaway.com (раздел 8, т.2 по-горе).
 5. Европейската комисия управлява платформа за онлайн решаване на спорове. Интернет адресът на Платформата е http://ec.europa.eu/odr . Takeaway.com изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС. Имейл адресът на Takeaway.com е bg@takeaway.com .

9. Застраховка „Професионална отговорност“

 1. Takeaway.com е застраховано лице по застраховка „Професионална отговорност“ с:

  Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  Laan van Malkenschoten 20
  7333 NP Apeldoorn
  Нидерландия

  Чрез следния застраховател:

  Meijers Assurantiën B.V.
  Van Heuven Goedhartlaan 935
  1181 LD Amstelveen
  Нидерландия

  Застраховката „Професионална отговорност“ е валидна в целия свят с изключение на Съединените американски щати и Канада.

10. Информационен бюлетин

 1. Когато прави Поръчката Клиентът може също така да се абонира за информационния бюлетин ( newsletter ). Клиентът може да отмени абонамента си като се свърже с центъра за обслужване на клиенти, като използва данните за контакт, посочени в "Адрес за кореспонденция" в раздел 2 от настоящите Общи условия.

11. Обработка и съхраняваните лични данни

 1. Takeaway.com обработва лични данни, свързани с Клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политика за обработване на лични данни.

12. Приложимо право

Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

При всяка поръчка от Takeaway.com, било то по телефон или чрез мобилно приложение, Клиентът потвърждава, че е запознат/а и се съгласява с настоящите Общи условия.


Версия 4 — 23-01-2023

Télécharger pdf