Takeaway.com Awards 2022 Promotie Voorwaarden België

Takeaway.com Awards 2022 Promotie Voorwaarden België

Deze actievoorwaarden (hierna: ''Voorwaarden'') zijn van toepassing op de Takeaway.com Awards 2022 (hierna: ''Takeaway.com Awards'' of ''Actie''). De Takeaway.com Awards is een jaarlijkse wedstrijd in de zoektocht naar de beste restaurants die zijn aangesloten bij Takeaway.com en wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V. (''de Promotor'', ''JET'' of ''Just Eat Takeaway.com''). Restaurants die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden worden automatisch ingeschreven (''Deelnemers'') voor de Promotie.

1) Restaurants

Restaurants kunnen prijzen winnen (de ''Restaurant Prijzen'') zoals een unieke Takeaway.com trofee, meer zichtbaarheid op Takeaway.com, een uniek assortiment merchandise artikelen, kortingsbonnen die u kunt verspreiden onder consumenten en een "TopRank" boost voor één week.

Binnen de Takeaway.com Awards zijn er verschillende soorten winnaars:

2) Beste Restaurant: Type keuken

Voor de keukenprijzen wordt één nationale winnaar gekozen in elk van de volgende categorieën:

 • Beste Burger
 • Beste Vegetarisch 
 • Beste Kebab
 • Beste Frituur
 • Beste Pizzeria
 • Beste Thai 
 • Beste Sushi
 • Beste Midden-Oosten

3) Beste Restaurant: Belgie  

Voor de nationale winnaars wordt één nationale winnaar gekozen voor elk van de volgende categorieën:

 • Beste Restaurant van België
 • Beste Internationale Keten
 • Beste Nationale Keten
 • Beste Nieuwkomer

4) Beste restaurant: Provincie 

Voor de stadswinnaars wordt per deelnemende stad één winnaar gekozen, zoals geselecteerd door Just Eat Takeaway.com (zie takeaway.com/nl-be/awards) voor de volgende categorie:

 • Beste Restaurant van Antwerpen
 • Beste Restaurant van Limburg
 • Beste Restaurant van Oost-Vlaanderen
 • Beste Restaurant van Vlaams-Brabant
 • Beste Restaurant van West-Vlaanderen
 • Beste Restaurant van Henegouwen
 • Beste Restaurant van Luik
 • Beste Restaurant van Luxemburg
 • Beste Restaurant van Namen
 • Beste Restaurant van Waals-Brabant
 • Beste Restaurant van Brussel

Nominatiecriteria

Er zullen 10 genomineerden per categorie zijn en worden bepaald door Just Eat Takeaway.com. Bij het nomineren van de genomineerden wordt rekening gehouden met de volgende factoren ("Nominatiefactoren"), gemeten over een periode van 1 januari 2022 tot en met 1 augustus 2022. 

Commerciële Factoren:

 • Aantal bestellingen 
 • Omzet 

Klanten Factoren:

 • Unieke klanten
 • Loyale klanten
 • Kwaliteit van beoordelingen

Er wordt een gewogen score gebruikt om ervoor te zorgen dat alle variabelen zorgvuldig worden geteld.

Andere genomineerden

De genomineerden zullen ook worden geselecteerd door het Just Eat Takeaway.com team op basis van de restaurants die zich inschrijven voor de Awards via takeaway.com/nl-be/awards. Elk restaurant kan zich aanmelden om in aanmerking te komen voor deze nominatie. Deze nominaties worden bepaald naar goeddunken van het Just Eat Takeaway.com team, op basis van de antwoorden op de vragen op het inschrijvingsformulier, de beoordelingen van het restaurant en de mate waarin ze relevant zijn voor de awards categorie. De restaurantpartner moet online zijn op Takeaway.com en het officiële aanmeldingsformulier hebben ingestuurd om in aanmerking te komen voor nominatie. De restaurantpartner kan zich aanmelden via takeaway.com/nl-be/awards

5) Consument

De restaurantwinnaars van de Takeaway.com worden bepaald op basis van publieksstemmen. Door het uitbrengen van een stem maakt een ''Consumentendeelnemer'' kans op een ''Consumentenprijs'' zoals beschreven in deze Voorwaarden en Bepalingen. Per land zal er maximaal één winnaar zijn.

6) Promotionele voorwaarden

De Promotie

7) De Takeaway.com Awards worden georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam aan de Piet Heinkade 61, 1019 GM Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap valt van Takeaway.com Group BV.

8) Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Takeaway.com Awards en haar Deelnemers gaan akkoord met deze Voorwaarden. Deelnemers die deze Voorwaarden overtreden zullen worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

9) Medewerkers van Just Eat Takeaway.com, hun geassocieerde, gelieerde of dochterondernemingen, en hun familieleden, agenten of iedereen die verbonden is met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

10) De Promotie begint op 29 augustus en eindigt op startdatum en eindigt 28 februari 2023 (''Promotieperiode'').

11) De Takeaway.com Awards zullen worden gehouden op het Takeaway.com platform

12) Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie en kans te maken op een Restaurantprijs, in de Takeaway.com Awards, dient de Deelnemer:
a) Gedurende de hele actieperiode online bereikbaar en verbonden zijn op Takeaway.com

b) gevestigd zijn in België en/of in één van de deelnemende steden; en

c) Genomineerd zijn voor een van de

prijzen (tezamen de ''toelatingscriteria'')

13) De Deelnemer die aan de Geschiktheidscriteria heeft voldaan, kan één of meer Restaurantprijzen winnen. De winnaars worden onpartijdig bepaald door Just Eat Takeaway.com.

14) Just Eat Takeaway.com brengt geen communicatiekosten in rekening voor deelname aan de Takeaway.com Awards.

15) Just Eat Takeaway.com behoudt zich het recht voor om de Promotie op elk moment in te trekken of op te schorten zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en/of om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen, zonder aansprakelijkheid ten opzichte van enige Deelnemer.

16) Promotiemateriaal met betrekking tot de Promotie maakt ook deel uit van deze Algemene Voorwaarden, maar in geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijk promotiemateriaal en deze Algemene Voorwaarden, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

17) Just Eat Takeaway.com kan naar eigen goeddunken genomineerden en winnaars weigeren of uitsluiten, zonder opgaaf van reden en zonder aansprakelijk te zijn voor enige door de Deelnemer geleden schade.

18) De Organisator behoudt zich het recht voor om consumenten of restaurants te diskwalificeren die naar het oordeel van de Deelnemer niet voldoen aan deze voorwaarden of niet deelnemen in de geest van de Actie of die worden verdacht van deelname aan oneerlijk of onrechtvaardig gedrag. De Organisator behoudt zich het recht voor om in alle opzichten naar eigen goeddunken te handelen en elke straf of sanctie uit te voeren die hij gepast acht. Indien fraude door een Deelnemer wordt verondersteld of bevestigd, zal de deelnemer in kwestie onmiddellijk worden gediskwalificeerd. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan: het vervalsen, kopen en/of anderszins beïnvloeden van Takeaway.com beoordelingen of stemmen voor de Awards.

Selectie en bekendmaking van de winnaars - Restaurants

19) De winnaars van de Takeaway.com Awards Restaurantprijzen worden bepaald op basis van stemming door het publiek.

20) De stemronde loopt in december 2022, zodat het publiek via een openbaar toegankelijke website op zijn favoriete restaurant kan stemmen. De winnaar wordt gekozen op basis van de genomineerde die de meeste stemmen krijgt. Alle stemmen zullen worden gefilterd en frauduleuze stemmen zullen worden verwijderd.

21) Just Eat Takeaway.com zal de ontvangen stemmen niet bekendmaken voor het publiek en alleen de winnaar zal bekend worden gemaakt. De winnaars van de Takeaway.com Awards zullen bekend worden gemaakt in maart 2023. 

22) Winnaars van de Takeaway.com Awards Restaurantprijzen garanderen dat de persoonlijke informatie die aan Just Eat Takeaway.com is verstrekt juist, waarheidsgetrouw en volledig is.

23) De volledige lijst van winnaars wordt uiterlijk in maart 2023 bekendgemaakt op takeaway.com/nl-BE/awards met vermelding van de restaurantnaam van de Deelnemer.

Prijzen - Restaurants

24) De winnaars in de categorie ''Beste keten'' kunnen de volgende Restaurantprijzen winnen: 
a) Extra zichtbaarheid in de restaurantlijst voor de ketens op het Takeaway.com  platform voor één jaar

b) Sociale media-activa voor restaurantpartners om te gebruiken op hun eigen sociale media

c) 1000 kortingsbonnen voor uw restaurantketen om te verspreiden onder de consumenten

d) Een trofee 

e) Stickers om te laten zien dat u gewonnen heeft

25) De winnaars in elke andere categorie kunnen de volgende Restaurantprijzen winnen:
a) Trofee

b) Een jaar lang extra zichtbaarheid op Takeaway.com

c) Een voucher te besteden in de Partner Webshop

d) Sociale media-kits voor om te gebruiken op uw eigen sociale media

e) 400 kortingsbonnen voor uw restaurant om te verdelen onder de consumenten

f) Stickers voor in uw restaurant en om op uw bestellingen te plaatsen

g) een gratis week "TopRank", te organiseren en te beheren door Just Eat Takeaway.com (voor alle duidelijkheid: er zal geen terugbetaling(en) plaatsvinden voor de eigen TopRank-campagnes van het restaurant).

26) Indien de toegekende Prijs bestaat uit vouchers voor de Partner Webshop, zijn op de inwisseling van deze vouchers de Algemene Voorwaarden van de Partner Webshop van toepassing, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden die aan de betreffende winnaar worden medegedeeld op het moment dat de voucher wordt uitgereikt.

Selectie en bekendmaking van de winnaars - Consumenten

27) De winnaar wordt willekeurig bepaald, en kan ook een consument zijn die een extra prijsvraag correct beantwoordt om de vaardigheid en kennis te meten.

28) Om de Consumentenprijs te winnen, moet de consument tijdens de stem fase minimaal één stem hebben uitgebracht en zijn stem hebben geverifieerd op takeaway.com/nl-BE/awards .

29) De winnaars van de Takeaway.com Awards garanderen dat de persoonlijke informatie die aan Just Eat Takeaway.com is verstrekt juist, waarheidsgetrouw en volledig is.

30) De winnaars worden uiterlijk in maart 2023 via e-mail bekendgemaakt.

Prijzen - Consumenten

31) De consument kan een jaar lang ''gratis eten'' winnen op Takeaway.com bestaande uit een maandelijkse voucher van € 300,- die een jaar lang elke maand wordt uitgedeeld.

32) Elke Deelnemer kan maximaal één Prijs winnen, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Voorwaarden van toepassing op zowel Consumentenprijzen als Restaurantprijzen

33) Prijzen kunnen niet worden overgedragen, verkocht of ingeruild voor contant geld of andere goederen, prijzen of diensten. In het geval de Deelnemer een Prijs weigert, blijft de Prijs eigendom van Just Eat Takeaway.com.

34) Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde in het geval dat de oorspronkelijke aangeboden Prijs (prijzen) niet beschikbaar is (zijn) of als gevolg van een gebeurtenis waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin de prijs wordt ingetrokken door de verstrekker van die prijs voordat de Actie plaatsvindt).

35) De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

36) Elke Deelnemer kan maximaal één Prijs winnen, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Privacy

37) Zowel de privacyverklaring van Just Eat Takeaway.com voor restauranteigenaren, te vinden op https://restaurants.takeaway.com als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met de Takeaway.com Awards.

38) Deelnemers gaan ermee akkoord dat als zij een Restaurantprijs winnen, zij als winnaar bekend worden gemaakt met gebruikmaking van hun voor- en achternaam, alsmede de naam van het restaurant op takeaway.com/awards en de social media kanalen van Takeaway.com.

39) Just Eat Takeaway.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door social media kanalen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de social media kanalen.

Aansprakelijkheid

40) Deelnemers erkennen dat deelname aan de Takeaway.com Awards op eigen risico is.

41) De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid, letsel of teleurstelling opgelopen of geleden door een Deelnemer of zijn/haar/hun begeleiders als gevolg van deelname aan de Actie of het accepteren van een Prijs.

42) Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Organisator uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

43) Indien de Promotie om welke reden dan ook wordt beëindigd, gewijzigd of opgeschort, zijn Just Eat Takeaway.com en door Just Eat Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor door Deelnemers opgelopen schade of kosten en hebben Deelnemers geen recht op schadevergoeding.

44) Just Eat Takeaway.com en door Just Eat Takeaway.com ingeschakeld derden zijn niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk, hardware of software als gevolg van sociale media kanalen waardoor gegevens vertraagd worden of verloren gaan.

45) Drukwerk, waaronder flyers, is onderhevig aan drukfouten.

Andere

46) Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload op takeaway.com/awards

47) Deze Algemene Voorwaarden zullen door Just Eat Takeaway.com gedurende de Actieperiode van de Takeaway.com Awards niet worden aangepast, behoudens kennelijke fouten en spelfouten.

48) Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de Takeaway.com Awards of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland)

49) Eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is met betrekking tot deze Actie en/of enige bronbelasting die moet worden ingehouden op een Prijs zijn voor rekening van Just Eat Takeaway.com.

50) Eventuele belastingen (anders dan kansspelbelasting en/of voorheffingen) die verschuldigd zijn met betrekking tot deze Actie zijn voor rekening van de winnaar.

51) Een winnaar dient zijn eigen (belasting)adviseurs te raadplegen over de lokale fiscale en juridische gevolgen van het winnen van een Prijs, aangezien gewonnen Prijzen mogelijk moeten worden aangegeven bij de lokale (belasting)autoriteiten.

52) Voor klachten over de Takeaway.com Awards kunt u contact opnemen met de klantenservice van Just Eat Takeaway.com.

53) Indien restaurants niet wensen deel te nemen, neem dan contact op met de klantendienst van Just Eat Takeaway.com via [email protected]

Contactgegevens:

Avenue du Port 86C, b411

1000 Bruxelles

Email: [email protected]

Tel : 02 375 92 32