Pyszne.pl Awards 2022 - Warunki promocji 

Pyszne.pl Awards 2022 - Warunki promocji

Niniejsze zasady i warunki promocji (dalej: "Zasady i warunki" lub “Regulamin”) dotyczą konkursu Pyszne.pl Awards 2022 (dalej: "Nagrody" lub "Promocja"). Konkurs Pyszne.pl Awards jest corocznym konkursem w poszukiwaniu najlepszych restauracji dostępnych w serwisie Pyszne.pl i jest organizowany przez Takeaway.com Central Core B.V. ("Promotor", ""JET"" lub ""Just Eat Takeaway.com""). Restauracje, które spełniają wymagania określone w niniejszym Regulaminie, są automatycznie zapisywane do udziału w Promocji ("Uczestnicy"). 

1) Restauracje

Restauratorzy mają możliwość wygrania nagród ("Nagrody dla restauracji"), takich jak statuetka Pyszne.pl, większa widoczność w serwisie Pyszne.pl, unikalny asortyment towarów, kupony rabatowe do rozprowadzania wśród konsumentów, zestaw do mediów społecznościowych oraz wzmocnienie "TopRank" na okres jednego tygodnia.

W ramach Pyszne.pl Awards wyróżniane są następujące rodzaje zwycięzców: 

2) Najlepsza Restauracja: Rodzaj kuchni

W przypadku nagród typu kulinarnego, w każdej z poniższych kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca krajowy:

 • Kuchnia Polska 
 • Włoska Uczta 
 • Azjatyckie Smaki 
 • Wege Fenomen
 • Amerykański Sen 
 • Bliskowschodnie odkrycie

3) Najlepsza restauracja: Polska

Dla zwycięzców krajowych zostanie wyłoniony jeden zwycięzca krajowy w każdej z następujących kategorii:

 • Restauracja Roku
 • Debiut Roku
 • Sieć Roku\
 • Social Media Ninja
 • Inicjatywy proekologiczne

4) Najlepsza Restauracja: Województwo

Dla zwycięzców regionalnych, jeden zwycięzca zostanie wybrany dla każdego województwa uczestniczącego w konkursie, zgodnie z wyborem Just Eat Takeaway.com  (patrz pyszne.pl/awards) w następującej kategorii:

 • Najlepsza restauracja w województwie

Kryteria nominacji 

W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 nominowanych, którzy są określani przez Just Eat Takeaway.com. Przy nominowaniu nominowanych brane są pod uwagę następujące czynniki ("Czynniki nominacji"), mierzone w okresie ostatnich 12 miesięcy (październik 2021 - październik 2022). 

Czynniki komercyjne:

 • Wskaźnik ilości zamówień na dzień w kontekście kraju
 • Wskaźnik ilości zamówień na dzień w kontekście miasta
 • Dzienny GMV w kontekście kraju
 • Dzienny GMV w kontekście miasta

Czynniki wpływające na klienta:

 • Wskaźnik lojalności Klientów w kontekście kraju
 • Wskaźnik lojalności Klientów w kontekście miasta
 • Wskaźnik ilości unikalnych klientów w kontekście kraju
 • Wskaźnik ilości unikalnych klientów w kontekście miasta
 • Wskaźnik opinii Klientów w kontekście kraju
 • Wskaźnik opinii Klientów w kontekście miasta

Wynik ważony jest stosowany w celu zapewnienia, że wszystkie zmienne są dokładnie policzone.

Pozostali nominowani

Nominowani będą również wybierani przez zespół Just Eat Takeaway.com na podstawie zgłoszeń poprzez pyszne.pl/awards. Każda restauracja może się zgłosić i będzie brana pod uwagę do tej nominacji. Nominacje te są ustalane według uznania zespołu Just Eat Takeaway.com, na podstawie odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym, ocen recenzji restauracji i tego, jak bardzo są one istotne dla kategorii nagród. Partner musi być online w serwisie Pyszne.pl i złożyć oficjalny formularz zgłoszeniowy, aby być branym pod uwagę do nominacji. Partner może zarejestrować się za pośrednictwem pyszne.pl/awards

5) Warunki promocji

Promocja 

6) Organizatorem Pyszne.pl Awards jest Takeaway.com Central Core B.V., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie przy Piet Heinkade 61, 1019 GM, Holandia i zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej pod numerem 69769753, działająca w imieniu własnym oraz w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby, która bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowana przez lub podlega wspólnej kontroli ze strony Takeaway.com Group BV.

7) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Pyszne.pl Awards, a jego Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Promocji. 

8) Pracownicy Just Eat Takeaway.com, ich spółki stowarzyszone, powiązane lub zależne, a także ich rodziny, agenci lub ktokolwiek związany z Promocją są wykluczeni z udziału w Promocji. 

9) Promocja rozpoczyna się 29 sierpnia 2022 r. i kończy się pod koniec lutego 2023 r. ("Okres Promocji").

10) Nagrody Pyszne.pl Awards zostaną przyznane w serwisie Pyszne.pl

11) Aby móc wziąć udział w Promocji i mieć szansę na wygraną, w ramach Pyszne.pl Awards, Uczestnik musi:
a) Być zarejestrowanym i dostępnym online na serwisie Pyszne.pl przez cały okres trwania Promocji.

b) mieć siedzibę w Polsce oraz

c) Być nominowany do jednej z nagród

(wszystkie razem zwane "kryteriami kwalifikacji")

12) Uczestnik, który spełnił kryteria kwalifikacji może wygrać jedną lub więcej Nagród.. Zwycięzcy są ustalani bezstronnie przez Just Eat Takeaway.com.

13) Just Eat Takeaway.com nie pobiera kosztów komunikacji za udział w Pyszne.pl Awards.

14) Just Eat Takeaway.com zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia Promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia i/lub do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestników. 

15) Materiały promocyjne związane z Promocją stanowią również część niniejszego Regulaminu, jednak w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy takimi materiałami promocyjnymi a niniejszym Regulaminem, niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo. 

16) Just Eat Takeaway.com może odmówić lub wykluczyć nominowanych i zwycięzców według własnego uznania, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika.

17) Just Eat Takeaway.com zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego konsumenta lub restauratora, co do którego uzna, że nie przestrzega niniejszych Zasad i Warunków, nie działa w duchu Promocji lub podejrzewa go o nieuczciwe lub niesprawiedliwe zachowanie. Just Eat Takeaway.com zastrzega sobie prawo do korzystania z własnego uznania we wszystkich kwestiach oraz do egzekwowania wszelkich kar i sankcji, jakie uzna za stosowne. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia oszustwa ze strony uczestnika, zostanie on natychmiast zdyskwalifikowany. Za oszustwo uważa się w każdym przypadku: fałszowanie, kupowanie i/lub wpływanie w inny sposób na recenzje lub głosy oddane podczas Pyszne.pl Awards.

Wybór i ogłoszenie zwycięzców - Restauracje 

18) Zwycięzcy Pyszne.pl Awards są wyłaniani na podstawie głosowania publicznego. 

19) Głosowanie rozpocznie się 14 listopada 2022 roku i zakończy 31 grudnia 2022 roku, umożliwiając publiczności oddanie głosu na swoją ulubioną restaurację za pośrednictwem publicznie dostępnej strony internetowej. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie tego, która z nominowanych restauracji otrzyma największą liczbę głosów. Wszystkie głosy zostaną poddane procesowi filtrowania, a głosy fałszywe zostaną usunięte. 

20) Just Eat Takeaway.com nie ujawni głosów otrzymanych od publiczności i tylko zwycięzca zostanie ogłoszony. Zwycięzcy Pyszne.pl Awards zostaną ogłoszeni w lutym 2023 roku. 

21) Zdobywcy Pyszne.pl Awards gwarantują, że dane osobowe dostarczone do Just Eat Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne.

22) Pełna lista zwycięzców zostanie ogłoszona nie później niż pod koniec lutego 2023 na stronie pyszne.pll/awards przy użyciu nazwy restauracji Uczestnika.

Nagrody - Restauracje 

23) Zwycięzcy w kategorii "Najlepsza sieć" mogą wygrać następujące Nagrody dla Restauracji:  
a) Statuetka Pyszne.pl Awards

b) Baner w serwisie Pyszne.pl dla dodatkowej widoczności 

c) Pakiet grafik do wykorzystania na ich własnych mediach społecznościowych 

d)1000 kuponów rabatowych dla Twojej sieci restauracji do rozprowadzenia wśród klientów

e) Naklejki na okno

24) Zwycięzcy w każdej innej kategorii mogą wygrać następujące Nagrody:

a) Statuetka Pyszne.pl Awards

b) Baner w serwisie Pyszne.pl dla dodatkowej widoczności

c) Naklejki na okno i naklejki do wykorzystania podczas dostaw

d) Pakiet grafik do wykorzystania w mediach społecznościowych

e) 400 kuponów rabatowych dla Twojej restauracji do rozprowadzenia wśród Klientów

f) darmowy tydzień "TopRank", który zostanie zorganizowany i zarządzany przez Just Eat Takeaway.com (dla jasności: nie będzie zwrotu pieniędzy za własne kampanie TopRank)

g) voucher na zakupy w Sklepie Partnerskim Pyszne.pl.

25) W przypadku, gdy przyznaną Nagrodą są bony do sklepu partnerskiego, realizacja tych bonów będzie podlegać Ogólnym Warunkom i Zasadom Partnerskiego Sklepu Internetowego oraz wszelkim dodatkowym zasadom i warunkom przekazanym danemu zwycięzcy w momencie wydania takiego bonu.

26) Jeśli nie wygrasz, ale zostałeś nominowany w danej kategorii, otrzymasz pakiet Runners-up. Składa się on z:

a) zniżek na produkty Pyszne.pl; oraz 

b) Pakiet grafik do wykorzystania w mediach społecznościowych 

c)Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż pod koniec lutego, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Regulamin dotyczy zarówno Nagród konsumenckich, jak i Nagród dla restauracji 

27) Nagrody nie mogą być przekazywane, sprzedawane lub wymieniane na gotówkę lub inne towary, nagrody lub usługi. W przypadku odmowy przyjęcia Nagrody przez Uczestnika, Nagroda pozostaje własnością Just Eat Takeaway.com.

28) Nagrody są uzależnione od ich dostępności. Promotor zachowuje prawo do zastąpienia Nagród (lub jakiejkolwiek ich części) inną nagrodą o równoważnej lub wyższej wartości w przypadku, gdy pierwotnie oferowane Nagrody nie są dostępne lub z powodu zdarzenia pozostającego poza uzasadnioną kontrolą Promotora (w tym między innymi w przypadku wycofania Nagrody przez jej dostawcę przed rozpoczęciem Promocji). 

29) Nagrody są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobom.

30) Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

Prywatność 

31) Zarówno oświadczenie o ochronie prywatności Just Eat Takeaway.com dla właścicieli restauracji, które można znaleźć pod adresem https://www.pyszne.pl/polityka-prywatnosci, jak i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) mają zastosowanie do danych osobowych dostarczonych przez Uczestnika w związku zPyszne.pl Awards.

32) Uczestnicy zgadzają się, że jeśli wygrają Nagrodę dla Restauracji, zostaną ogłoszeni jako zwycięzcy przy użyciu swojego imienia i nazwiska, jak również nazwy restauracji na stronie pyszne.pl/awards oraz na kanałach mediów społecznościowych Just Eat Takeaway.com. 

33) Just Eat Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o prywatności kanałów mediów społecznościowych, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych.

Odpowiedzialność 

34) Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Pyszne.pl Awards odbywa się na ich własne ryzyko.

35) Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, zobowiązania, obrażenia lub rozczarowania poniesione lub doznane przez Uczestnika lub jego/ich osoby towarzyszące w wyniku przystąpienia do Promocji lub przyjęcia jakiejkolwiek Nagrody. 

36) Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie wyklucza odpowiedzialności Promotora za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem lub podstępnym wprowadzeniem w błąd.

37) Jeśli Promocja zostanie zakończona, zmieniona lub zawieszona z jakiegokolwiek powodu, Just Eat Takeaway.com i strony trzecie zaangażowane przez Just Eat Takeaway.com nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników, a Uczestnicy nie są uprawnieni do odszkodowania.

38) Just Eat Takeaway.com i strony trzecie zaangażowane przez Just Eat Takeaway.com nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci, sprzętu lub oprogramowania z powodu kanałów mediów społecznościowych, w wyniku których dane są opóźnione lub utracone.

39) Materiały drukowane, w tym ulotki, mogą zawierać błędy drukarskie. 

Inne 

40) Niniejsze Warunki są dostępne i można je pobrać na stronie pyszne.pl/awards

41) Niniejszy Regulamin nie będzie zmieniany przez Just Eat Takeaway.com podczas Okresu Promocyjnego z zastrzeżeniem oczywistych błędów i błędów ortograficznych.

42) Niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z Pyszne.pl Awards lub niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Amsterdamie (Holandia).

43) Wszelkie podatki od gier hazardowych należne w związku z niniejszą Promocją i/lub wszelkie podatki potrącane u źródła, które muszą być potrącone z Nagrody, są na rachunek Just Eat Takeaway.com. 

44) Wszelkie podatki (inne niż podatki od gier hazardowych i/lub podatki potrącane u źródła) należne w związku z niniejszą Promocją obciążają zwycięzcę.

45) Zwycięzca powinien skonsultować się z własnymi doradcami (podatkowymi) w sprawie lokalnych konsekwencji podatkowych i prawnych związanych z wygraniem Nagrody, ponieważ wygrane Nagrody mogą wymagać zgłoszenia do lokalnych władz (podatkowych).

46) W przypadku skarg dotyczących Pyszne.pl Awards prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta Pyszne.pl

47) Jeśli restauracje nie chcą uczestniczyć w programie, prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta Pyszne.pl poprzez [email protected]

Dane kontaktowe:

Pyszne.pl - sto2 sp z o.o.

ul.Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław

Email: [email protected] 

Pyszne.pl Awards 2022 Warunki Promocji dla klientów

Niniejsze warunki promocyjne (dalej: ''Warunki'' lub “Regulamin”) dotyczą konkursu Pyszne.pl Awards 2022 (dalej: ''Pyszne.pl ''Awards''' lub ''Promocja''). Konkurs Pyszne.pl Awards jest corocznym konkursem w poszukiwaniu najlepszych restauracji zrzeszonych w Pyszne.pl i jest organizowany przez Takeaway.com Central Core B.V. (''Promotor'', ''JET'' lub ''Just Eat Takeaway.com''). 

Zwycięzcy Pyszne.pl Awards są wyłaniani na podstawie głosowania publicznego, a poprzez oddanie głosu i przystąpienie do gry konsument "Uczestnik" ma możliwość wygrania "Nagrody", jak opisano w niniejszym Regulaminie. W każdym kraju może być maksymalnie jeden zwycięzca.

Promocja

 1. Organizatorem Pyszne.pl Awards jest Takeaway.com Central Core B.V., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdam at Piet Heinkade 61, 1019 GM, Holandia i zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej pod numerem 69769753, działająca w imieniu własnym oraz w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby, która bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowana przez lub podlega wspólnej kontroli z Takeaway.com Group BV.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Pyszne.pl Awards, a jej Uczestnicy wyrażają zgodę na niniejszy Regulamin. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Promocji. 
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Just Eat Takeaway.com, ich spółki stowarzyszone, powiązane lub zależne oraz ich rodziny, agenci lub ktokolwiek związany z Promocją.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 29 sierpnia 2022 i kończy w dniu 28 lutego 2023 (''Okres Promocji'').
 5. Pyszne.pl Awards odbędą się na platformie Pyszne.pl.
 6. Zwycięzca jest ustalany bezstronnie przez Just Eat Takeaway.com.
 7. Just Eat Takeaway.com nie pobiera kosztów komunikacji za udział w Pyszne.pl Awards.
 8. Just Eat Takeaway.com zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia Promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia i/lub do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, bez odpowiedzialności wobec któregokolwiek z Uczestników. 
 9. Materiały promocyjne dotyczące Promocji stanowią również część niniejszego Regulaminu, ale w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy takimi materiałami promocyjnymi a niniejszym Regulaminem, niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo.
 10. Just Eat Takeaway.com może odmówić lub wykluczyć zwycięzcę według własnego uznania, bez podawania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika.
 11. Promotor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego Uczestnika, gdy Promotor uzna, że jego udział nie jest zgodny z niniejszym Regulaminem lub gdy Uczestnik nie uczestniczy w duchu Promocji lub podejrzewa go o udział w jakimkolwiek nieuczciwym lub niesprawiedliwym zachowaniu. Promotor zastrzega sobie prawo do wykorzystania swojego uznania we wszystkich kwestiach oraz do egzekwowania wszelkich kar lub sankcji, które uzna za stosowne. W przypadku przypuszczenia lub potwierdzenia oszustwa ze strony Uczestnika, dany Uczestnik zostanie natychmiast zdyskwalifikowany. Za oszustwo uważa się w każdym przypadku: fałszowanie, kupowanie i/lub inne wpływanie na głosy lub zgłoszenia do Pyszne.pl Awards. 

Wybór i ogłoszenie zwycięzcy

 1. Aby wziąć udział w Promocji i wygrać Nagrodę, Uczestnicy muszą oddać co najmniej jeden głos i zweryfikować swój głos na stronie pyszne.pl/awards w fazie głosowania. Ponadto, Uczestnicy muszą wziąć udział w grze, wymagającej od Uczestnika wykorzystania dostępnych umiejętności i wiedzy w celu zapewnienia osobistego i unikalnego zgłoszenia do Promocji. 
 2. Zgłoszenia oceniane są przez niezależne wewnętrzne jury pod kątem oryginalności, osobowości i kreatywności.  
 3. Laureat Pyszne.pl Awards gwarantuje, że dane osobowe przekazane Just Eat Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne.
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony nie później niż pod koniec lutego 2023, drogą mailową. 

Nagrody 

 1. Uczestnik może wygrać jeden rok ''darmowego jedzenia'' na stronie Pyszne.pl składający się z comiesięcznego bonu na Pyszne.pl o wartości 1400 zł rozprowadzanego co miesiąc przez rok (12 miesięcy). 
 2. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Nagrody nie mogą być przekazywane, sprzedawane ani wymieniane na gotówkę lub inne towary, nagrody lub usługi. W przypadku odmowy przyjęcia Nagrody przez Uczestnika, Nagroda pozostaje własnością Just Eat Takeaway.com.
 4. Nagrody są uzależnione od ich dostępności. Promotor zachowuje prawo do zastąpienia Nagród (lub jakiejkolwiek ich części) inną nagrodą o równoważnej lub wyższej wartości w przypadku, gdy pierwotnie oferowane Nagrody nie są dostępne lub z powodu zdarzenia pozostającego poza rozsądną kontrolą Promotora (w tym między innymi w przypadku, gdy Nagroda zostanie wycofana przez dostawcę tej Nagrody przed rozpoczęciem Promocji). 
 5. Nagrody są imienne i niezbywalne.

Prywatność

 1. Zarówno oświadczenie o ochronie prywatności Just Eat Takeaway.com, które można znaleźć na stronie https://www.pyszne.pl/polityka-prywatnosci, jak i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) mają zastosowanie do danych osobowych podanych przez Uczestnika udostępnionych w związku z Pyszne.pl Awards.

Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Pyszne.pl Awards odbywa się na ich własne ryzyko.
 2. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, zobowiązania, obrażenia lub rozczarowania poniesione lub doznane przez Uczestnika lub jego/ich osoby towarzyszące w wyniku przystąpienia do Promocji lub przyjęcia jakiejkolwiek Nagrody. 
 3. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza odpowiedzialności Promotora za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, a także za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.
 4. Jeśli Promocja zostanie przerwana, zmieniona lub zawieszona z jakiegokolwiek powodu, Just Eat Takeaway.com i strony trzecie zaangażowane przez Just Eat Takeaway.com nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników, a Uczestnicy nie są uprawnieni do odszkodowania.
 5. Just Eat Takeaway.com oraz strony trzecie zaangażowane przez Just Eat Takeaway.com nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci, sprzętu lub oprogramowania w związku z kanałami social media, w wyniku których dane są opóźnione lub utracone.
 6. Materiały drukowane, w tym ulotki, są obarczone błędami drukarskimi.

Inne

 1. Niniejszy Regulamin można uzyskać i pobrać na stronie pyszne.pl/awards.
 2. Niniejszy Regulamin nie będzie korygowany przez Just Eat Takeaway.com w Okresie Promocji Pyszne.pl Awards, z zastrzeżeniem oczywistych błędów i błędów ortograficznych.
 3. Niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z Pyszne.pl Awards lub niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd w Amsterdamie (Holandia).
 4. Wszelkie podatki od gier hazardowych należne w związku z niniejszą Promocją i/lub wszelkie podatki potrącane z Nagrody są na rachunek Just Eat Takeaway.com. 
 5. Wszelkie podatki (inne niż podatki od gier hazardowych i/lub podatki potrącane u źródła) należne w związku z niniejszą Promocją są na rachunek zwycięzcy.
 6. Zwycięzca powinien skonsultować się z własnymi doradcami (podatkowymi) w sprawie lokalnych konsekwencji podatkowych i prawnych wygrania Nagrody, ponieważ wygrane Nagrody mogą wymagać zgłoszenia do lokalnych organów (podatkowych).
 7. W przypadku reklamacji dotyczących Pyszne.pl Awards należy skontaktować się z działem obsługi klienta Just Eat Takeaway.com.

Dane kontaktowe:

Pyszne.pl - sto2 sp z o.o.

ul.Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław

Email: [email protected]