Takeaway.com Awards 2021 Promotievoorwaarden België

Algemene Voorwaarden Takeaway.com Awards 2021

Deze actievoorwaarden (hierna: ''Voorwaarden'') zijn van toepassing op de Takeaway.com Awards 2021 (hierna: ''Takeaway.com”, ''Awards'' of ''Actie''). De Takeaway.com Awards is een jaarlijkse wedstrijd in de zoektocht naar de beste restaurants die zijn aangesloten bij Takeaway.com en wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V. (''de Promotor'', ''JET'' of ''Just Eat Takeaway.com''). Restaurants die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze Voorwaarden worden automatisch ingeschreven (''Deelnemers'') voor de Promotie. 

1. Restaurants

Restaurants kunnen prijzen winnen (de ''Restaurant Prijzen'') zoals een unieke Takeaway.com trofee, meer zichtbaarheid op de Takeaway.com, een uniek assortiment merchandise artikelen, kortingsbonnen om zelf te verspreiden onder consumenten en een "TopRank" boost voor één week.

Binnen de Takeaway.com Awards zijn er verschillende soorten winnaars: 

a. Beste Restaurant Keuken Type

Voor de keukenprijzen wordt één nationale winnaar gekozen in elk van de volgende categorieën:

 • Beste Frituur
 • Beste Burgerrestaurant
 • Beste Sushirestaurant
 • Beste Aziatische Restaurant
 • Beste Pizzeria
 • Beste Kebab Restaurant
 • Beste Veggie Restaurant

b. Beste Restaurant van België

Voor de nationale winnaars wordt één nationale winnaar gekozen voor elk van de volgende categorieën:

 • Beste Restaurant van België
 • Beste Nieuwkomer
 • Beste Internationale Keten
 • Beste Nationale Keten
 • Beste Lunch Restaurant
 • Gamechanger

c. Beste Restaurant van de Regio

Voor de regiowinnaars wordt per deelnemende regio één winnaar gekozen, die door Just Eat Takeaway.com is geselecteerd (www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards) voor de volgende categorieën:

 • Beste Restaurant van Antwerpen
 • Beste Restaurant van Limburg
 • Beste Restaurant van Oost-Vlaanderen
 • Beste Restaurant van Vlaams-Brabant
 • Beste Restaurant van West-Vlaanderen
 • Beste Restaurant van Henegouwen
 • Beste Restaurant van Luik
 • Beste Restaurant van Luxemburg
 • Beste Restaurant van Namen
 • Beste Restaurant van Waals-Brabant
 • Beste Restaurant van Brussel

Nominatiecriteria 

Er zullen 10 genomineerden per categorie zijn en deze worden bepaald door Just Eat Takeaway.com. Bij het nomineren van de genomineerden wordt rekening gehouden met de volgende factoren ('Nominatiefactoren'), gemeten over een periode van de laatste 12 maanden (oktober 2020 - oktober 2021). 

Commerciële Factoren:

 • Beschikbaarheidsgraad 
 • Bestellingen per dag
 • Gemiddelde bruto omzet per dag
 • Annuleringsscore
 • Dagen online

Klanten Factoren:

 • Unieke klanten
 • Herhalingsaankopen
 • Recensie Beoordelingen
 • Aantal beoordelingen

Er wordt een gewogen score gebruikt om ervoor te zorgen dat alle variabelen zorgvuldig worden geteld.

Andere genomineerden

De genomineerden worden ook uitgekozen door het Just Eat Takeaway.com team op basis van de restaurants die zich aanmelden voor de Awards via www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards. Elk restaurant kan zich aanmelden om in aanmerking te komen voor deze nominatie, behalve restaurants voor de Nationale en Internationale Keten categorie. De nominaties worden bepaald naar goeddunken van het Just Eat Takeaway.com team, op basis van de antwoorden op de vragen op het inschrijvingsformulier, de beoordelingen van het restaurant en de mate waarin ze relevant zijn voor de awards categorie. De restaurantpartner moet online zijn op Takeaway.com en het officiële aanmeldingsformulier hebben ingediend om in aanmerking te komen voor nominatie. De restaurantpartner kan zich aanmelden via www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards.

2. Consument

De restaurantwinnaars van de Takeaway.com Awards worden bepaald op basis van publieksstemmen. Door het uitbrengen van een stem maakt een ''Consument Deelnemer'' kans op een ''Consumentenprijs'' zoals beschreven in deze Voorwaarden. Per land zal er maximaal één winnaar zijn. 

3. Promotionele voorwaarden

De Promotie 

1. De Takeaway.com Awards worden georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap valt van Takeaway.com Group BV.

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Takeaway.com Awards en haar Deelnemers gaan akkoord met deze Voorwaarden. Deelnemers die deze Voorwaarden overtreden zullen worden uitgesloten van deelname aan de Actie. 

3. Werknemers van Just Eat Takeaway.com, hun geassocieerde, gelieerde of dochterondernemingen, en hun familie, agenten of iedereen die verbonden is met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 

4. De Promotie begint op 4 oktober 2021 en eindigt in februari 2022 (''Promotieperiode'').

5. De Takeaway.com Awards worden gehouden op het Takeaway.com platform.

6. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie en kans te maken op een Restaurantprijs, in de Takeaway.com Awards, dient de Deelnemer:

a. Gedurende de gehele Actieperiode online bereikbaar en verbonden zijn op Takeaway.com.

b. Gevestigd zijn in België en/of in één van de deelnemende steden; en

c. Genomineerd zijn voor een van de prijzen

(Tezamen de ,,ontvankelijkheidscriteria'')

7. De Deelnemer die aan de Geschiktheidscriteria heeft voldaan, kan één of meer Restaurantprijzen winnen. De winnaars worden onpartijdig bepaald door Just Eat Takeaway.com.

8. Just Eat Takeaway.com brengt geen communicatiekosten in rekening voor deelname aan de Takeaway.com Awards.

9. Just Eat Takeaway.com behoudt zich het recht voor om de Promotie op elk moment in te trekken of op te schorten zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en/of om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen, zonder aansprakelijkheid ten opzichte van enige Deelnemer.

10. Promotiemateriaal met betrekking tot de Promotie maakt ook deel uit van deze Algemene Voorwaarden, maar in geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijk promotiemateriaal en deze Algemene Voorwaarden, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

11. Just Eat Takeaway.com kan naar eigen goeddunken genomineerden en winnaars weigeren of uitsluiten, zonder opgaaf van reden en zonder aansprakelijk te zijn voor enige door de Deelnemer geleden schade.

12. De Organisator behoudt zich het recht voor om consumenten of restaurants te diskwalificeren die naar het oordeel van de Deelnemer niet voldoen aan deze voorwaarden of niet deelnemen in de geest van de Actie of die worden verdacht van deelname aan oneerlijk of onrechtvaardig gedrag. De Organisator behoudt zich het recht voor om in alle opzichten naar eigen goeddunken te handelen en elke straf of sanctie uit te voeren die hij geschikt acht. Indien fraude door een Deelnemer wordt verondersteld of bevestigd, zal de deelnemer in kwestie onmiddellijk worden gediskwalificeerd. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan: het vervalsen, kopen en/of anderszins beïnvloeden van Takeaway.com beoordelingen of stemmen voor de Awards.

Selectie en bekendmaking van de winnaars - Restaurants 

13. De winnaars van de Takeaway.com Awards Restaurantprijzen worden bepaald op basis van publieksstemmen. 

14. Vanaf 6 december 2021 tot en met 31 december 2021 kan het publiek stemmen op zijn favoriete restaurant via een publiek toegankelijke website. De winnaar wordt bepaald op basis van de genomineerde die het grootste aantal stemmen krijgt. Alle stemmen zullen worden gefilterd en frauduleuze stemmen zullen worden verwijderd. 

15. Just Eat Takeaway.com maakt de ontvangen publieksstemmen niet bekend en alleen de winnaar wordt bekend gemaakt. De winnaars van de Takeaway.com Awards worden in februari 2022 bekend gemaakt. 

16. Winnaars van de Takeaway.com Awards Restaurantprijzen garanderen dat de persoonlijke informatie die aan Just Eat Takeaway.com is verstrekt juist, waarheidsgetrouw en volledig is.

17. De volledige lijst met winnaars wordt uiterlijk 28-02-2022 bekendgemaakt op www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards onder vermelding van de restaurantnaam van de Deelnemer.

Prijzen - Restaurants 

18. De winnaars in de categorie ''Beste keten'' kunnen de volgende Restaurantprijzen winnen:

a. Takeaway.com trofee

b. Een jaar lang extra zichtbaarheid in de restaurantlijst voor de ketens op het Takeaway.com platform

c. Sociale media-activa voor restaurantpartners om te gebruiken op hun eigen sociale media

d. 250 kortingsbonnen voor uw restaurantketen om te verspreiden onder de consumenten

19. De winnaars in elke andere categorie kunnen de volgende Restaurantprijzen winnen:

a. Takeaway.com trofee

b. Een jaar lang extra zichtbaarheid in de restaurantvermelding op het Takeaway.com platform

c. Een uniek assortiment van koopwaar te gebruiken voor levering

d. Sociale media-activa voor restaurantpartners om te gebruiken op hun eigen sociale media

e. 250 kortingsbonnen voor uw restaurant om te verdelen onder de consumenten een gratis week "TopRank", te organiseren en te beheren door Just Eat Takeaway.com (voor alle duidelijkheid: er zal geen terugbetaling(en) plaatsvinden voor de eigen TopRank-campagnes van het restaurant).

20. Indien de toegekende Prijs bestaat uit vouchers voor de Partner Webshop, zijn op de inwisseling van deze vouchers de Algemene Voorwaarden van de Partner Webshop van toepassing, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden die aan de betreffende winnaar worden medegedeeld op het moment dat de voucher wordt uitgegeven.

21. Als u niet wint, maar wel genomineerd bent voor een categorie, ontvangt u een winnaars-pakket voor de runner-up. Het winnaars pakket bestaat uit

a. Takeaway.com merkrugzak; en

b. Sociale media-activa voor restaurantpartners om te gebruiken op hun eigen sociale media

Selectie en bekendmaking van de winnaars - Consumenten

22. De winnaar wordt willekeurig bepaald, en kan ook een consument zijn die een extra prijsvraag correct beantwoordt om de vaardigheid en kennis te meten.

23. Om de Consumentenprijs te winnen, moet de consument tijdens de stemfase ten minste één stem hebben uitgebracht en zijn stem hebben geverifieerd op www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards.

24. Winnaars van de Takeaway.com Awards garanderen dat de persoonlijke informatie die aan Just Eat Takeaway.com is verstrekt juist, waarheidsgetrouw en volledig is.

25. De winnaars worden uiterlijk op 28-02-2022 per e-mail bekendgemaakt.

Prijzen - Consumenten 

26. De consument kan een jaar lang ''gratis eten'' winnen op Takeaway.com, bestaande uit een weekbon van € 100 die een jaar lang (52 weken) elke week wordt uitgedeeld. 

27. Elke Deelnemer kan maximaal één Prijs winnen, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Voorwaarden van toepassing op zowel Consumentenprijzen als Restaurantprijzen

28. Prijzen kunnen niet worden overgedragen, verkocht of ingeruild voor contant geld of andere goederen, prijzen of diensten. In het geval de Deelnemer een Prijs weigert, blijft de Prijs eigendom van Just Eat Takeaway.com.

29. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde in het geval dat de oorspronkelijke aangeboden Prijs (prijzen) niet beschikbaar is (zijn) of als gevolg van een gebeurtenis waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin de prijs wordt ingetrokken door de verstrekker van die prijs voordat de Actie plaatsvindt).

30. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

31. Elke Deelnemer kan maximaal één Prijs winnen, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Privacy

32. Zowel de privacyverklaring van Just Eat Takeaway.com voor restauranteigenaren, te vinden op restaurants.takeaway.com, als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met de Takeaway.com Awards.

33. Deelnemers gaan ermee akkoord dat als zij een Restaurantprijs winnen, zij als winnaar bekend worden gemaakt met gebruikmaking van hun voor- en achternaam, alsmede de naam van het restaurant op www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards en de social media kanalen van Just Eat Takeaway.com.

34. Just Eat Takeaway.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door social media kanalen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de social media kanalen.

Aansprakelijkheid

35. Deelnemers erkennen dat deelname aan de Takeaway.com Awards op eigen risico is.

36. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid, verwonding of teleurstelling opgelopen of geleden door een Deelnemer of zijn/haar/hun begeleiders als gevolg van deelname aan de Actie of het accepteren van een Prijs.

37. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Organisator uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

38. Indien de Promotie om welke reden dan ook wordt beëindigd, gewijzigd of opgeschort, zijn Just Eat Takeaway.com en door Just Eat Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor door Deelnemers opgelopen schade of kosten en hebben Deelnemers geen recht op schadevergoeding.

39. Just Eat Takeaway.com en door Just Eat Takeaway.com ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk, hardware of software als gevolg van sociale mediakanalen waardoor gegevens vertraagd worden of verloren gaan.

40. Drukwerk, waaronder flyers, is onderhevig aan drukfouten.

Andere

41. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload op www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards.

42. Deze Algemene Voorwaarden zullen door Just Eat Takeaway.com gedurende de Actieperiode van de Takeaway.com Awards niet worden aangepast, behoudens kennelijke fouten en spelfouten.

43. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de Takeaway.com Awards of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland)

44. Eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is met betrekking tot deze Actie en/of enige bronbelasting die moet worden ingehouden op een Prijs zijn voor rekening van Just Eat Takeaway.com.

45. Eventuele belastingen (anders dan kansspelbelasting en/of voorheffingen) die verschuldigd zijn met betrekking tot deze Actie zijn voor rekening van de winnaar.

46. Een winnaar dient zijn eigen (belasting)adviseurs te raadplegen over de lokale fiscale en juridische gevolgen van het winnen van een Prijs, aangezien gewonnen Prijzen mogelijk moeten worden aangegeven bij de lokale (belasting)autoriteiten.

47. Voor klachten over de Takeaway.com Awards kunt u contact opnemen met de klantenservice van Just Eat Takeaway.com.

48. Indien restaurants niet wensen deel te nemen, neem dan contact op met de klantendienst van Just Eat Takeaway.com via be@takeaway.com.

Contactgegevens:

Havenlaan 86C B411

1000 Brussel - België

Email : be@takeaway.com

Tel : 02 375 92 32